Česta pitanja

 • Troškovi i kamate
 • Kako se na kraju lizinga prenosi vlasništvo predmeta lizinga na primaoca lizinga?
 • Da li plaćanje zadnje rate tj. otkupne opcije lizinga automatski znači otkup?
 • Da li je moguće da lizing otplatim prevremeno i da li pri tome imam kakve pogodnosti?
 • Šta se događa u slučaju, da zbog vanrednih okolnosti ne mogu više da plaćam mesečne obaveze po ugovoru?
 • Kakva je razlika između lizinga i kredita?
 • Da li su rate za plaćanje lizinga fiksne ili promenjive?
 • Koliko mora biti minimalno sopstveno učešće?
 • Koliki je maksimalni period lizinga?
 • Da li je potreban jemac?
 • Kako dugo je potrebno čekati za odobrenje lizinga?
 • Kolika je kamatna stopa kod lizinga?
 • Koji su troškovi povezani sa zaključivanjem ugovora o finansijskom lizingu?
 • Koje vreme je potrebno do realizacije lizinga?
 • Na koji način se može podneti prigovor davaocu lizinga i način postupanja po prigovoru?
 • Pravo na pritužbu Narodnoj banci Srbije
 • Vansudsko rešavanje spornog odnosa