Kako do lizinga

U svim našim poslovnicama su vam na usluzi stručnjaci, koji će vam dati odgovore na sva vaša pitanja i objasniti vam sve o lizingu. Tu ćete dobiti obrasce potrebne za podnošenje zahteva za finansijski lizing, koje ćete ispuniti i zajedno sa potrebnom dokumentacijom predati nazad na odobrenje finansiranja. Dogovorićemo se za odgovarajuće vreme financiranja te ostale uslove finansiranja. Napravićemo vam ponudu primerenu vašim potrebama i željama.

Za pripremu ugovora o finansijskom lizingu potrebna je sledeća dokumentacija:

 • predračun isporučioca predmeta lizinga u EUR sa navedenim rokom isporuke,
 • dokumentacija za:

Fizička lica:

Poljoprivredni proizvođači:

 • fotokopija registracije poljoprivrednog gazdinstva
 • izvod iz zemljišnih knjiga, ne stariji od 15 dana
 • potvrda PU o izmirenim poreskim obavezama
 • overena fotokopija ugovora o otkupu poljoprivrednih proizvoda ili overena izjava o mesečnim primanjima (dva svedoka)
 • izvod iz banke o stanju – promenama na tekućem računu za poslednja 3 meseca (ukoliko stranka poseduje tekući račun)
 • fotokopija kartice tekućeg računa
 • popunjen obrazac saglasnosti za izlazak na sajt Udruženja banaka i uplaćena taksa
 • fotokopija lične karte
 • popunjen obrazac za Zahtev za finansijski lizing (pdf 49 kB)
 • opsti uslovi ugovora za korisnike finansijskih usluga (pdf, 646 kB)
 • tarifa naknada NLB Leasing doo (pdf, 99 kB)

Pravna lica:

 • izvod iz Registra preduzeće – Agencija za privredne registre – ne stariji od 15 dana
 • fotokopija rešenja Republičkog zavoda za statistiku
 • fotokopija Bilanja uspeha za poslednje 2 godine
 • fotokopija Bilansa stanja za poslednje 2 godine
 • fotokopija Statističkog aneksa za poslednje 2 godine
 • potvrde poslovnih banaka o prometu i prosečnom stanju na računu za poslednjih godinu dana
 • potvrda Centra za bonitet o eventualnoj blokadi računa za poslednjih 6 meseci
 • fotokopija kartona deponovanih potpisa kod poslovnih banaka
 • fotokopija OP obrasca – overeni potpisi lica za zastupanje preduzeće
 • fotokopija rešenja o PIB broju
 • fotokopija potvrde o izvršenom evidentiranju za PDV
 • popunjen obrazac Zahtev za finansijski lizing (pdf, 46kB)
 • popunjen i overen obrazac Informacije o primaocu leasinga (pdf, 35 kB)
 • popunjen obrazac saglasnosti za izlazak na sajt Udruženja banaka i uplaćena taksa
 • fotokopija lične karte direktora, lica ovlašćenog za zastupanje

Samostalni preduzetnik:

 • izvod iz Registra samostalnih preduzetnika – Agencija za privredne registre – ne stariji od 15 dana
 • fotokopija poreske prijave za tekuću godinu
 • fotokopija Bilansa uspeha za poslednje 2 godine
 • potvrda PU o izmirenim poreskim obavezama – ne starija od 15 dana
 • potvrda poslovnih banaka o prometu i prosečnom stanju na računu za poslednjih godinu dana
 • potvrda Centra za bonitet o eventualnoj blokadi računa za poslednjih 6 meseci
 • fotokopija kartona deponovanih potpisa kod poslovnih banaka
 • fotokopija OP obrasca – overeni potpisi
 • fotokopija rešenja o PIB broju
 • fotokopija potvrde o izvršenom evidentiranju za PDV ili fotokopija rešenja o paušalnom oporezivanju
 • popunjen obrazac saglasnosti za izlazak na sajt Udruženja banaka i uplaćena taksa
 • fotokopija lične karte vlasnika
 • popunjen obrazac Zahtev za finansijski lizing (pdf, 46kB)
 • opsti uslovi ugovora za korisnike finansijskih usluga (pdf, 646 kB)
 • tarifa naknada NLB Leasing doo (pdf, 99 kB)

Po prijemu celokupne potrebne dokumentacije, u najkraćem mogućem vremenu proverićemo vaš bonitet i predmet lizinga. Sledeći korak je potpis lizing ugovora te preuzimanje predmeta lizinga.