Lična karta

NLB Leasing d.o.o. Beograd – u likvidaciji

Bulevar Mihajla Pupina 165v
11070 Beograd
Srbija

Telefon: + 381 11 222 01 01
Faks: + 381 11 222 01 02
E-pošta: info@nlbleasing.rs

Likvidacioni upravnik

Veljko Tanić
PIB: 102750798
Mat.br. 17460498
TR: 310-160099-66, NLB Banka a.d. Beograd

Preduzeće je registrovano u Trgovinskom sudu u Beogradu, registarski
Uložak br. 1-89462-00.
Osnovni kapital EUR 7.980.055,10.

Nova Ljubljanska banka d.d. Trg republike br. 2, Republika Slovenija kao jedini član i osnivač društva NLB Leasing d.o.o. Beograd, donela je dana 23.09.2016.godine Odluku o pokretanju postupka dobrovoljne likvidacije društva. Na osnovu Odluke skupštine društva Narodna Banka Srbije je dana 16.12.2016.godine rešenjem G.br. 9484 dala saglasnost na sprovođenje postupka dobrovoljne likvidacije društva.

 

Dana 30.12.2016.godine Agencija za privredne registre donela je rešenje pod broj BD 105455/2016 kojim je pokrenut postupak dobrovoljne likvidacije društva i objavljen oglas o pokretanju tog postupka