Aktuelno

3/23/2020

OBAVEŠTENJE O MORATORIJUMU U OTPLATI OBAVEZA

 

OBAVEŠTENJE  O MORATORIJUMU U OTPLATI OBAVEZA

Poštovani,

Narodna banka Srbije je dana 17.03.2020. godine, donela Odluku o privremenim merama za davaoce lizinga u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema u uslovima pandemije izazvane virusom COVID-19 (u daljem tekstu: Odluka).


Navedenom Odlukom, predvidjena je mogućnost da se primaocima lizinga ponudi zastoj u otplati obaveza (moratorijum), u roku od 3 meseca, od dana stupanja na snagu ove Odluke.


U skladu sa Odlukom, ovim putem davalac lizinga NLB Leasing d.o.o.Beograd – u likvidaciji obaveštava sve primaoce lizinga da imaju mogućnost korišćenja zastoja (moratorijuma) u otplati obaveza po zaključenim ugovorima o finansijskom lizingu u trajanju od 90 dana, odnosno u periodu trajanja vanrednog stanja koje je uvedeno zbog pandemije. 

 

Ukoliko se u roku od 10 dana, od dana objavljivanja ovog obaveštenja, ne izjasnite pismeno da odbijate ovu ponudu, smatraće se da ste ovu ponudu za moratorijum PRIHVATILI.


Ukoliko ne želite da Vam se omogući zastoj u otplati obaveza,  molimo Vas da pošaljete mejl na adresu: info@nlbleasing.rs ili nas kontaktirate putem telefona na broj 011/222 01 16.

 

Tokom trajanja vanrednog stanja koje je uvedeno zbog pandemije davalac lizinga ne obračunava zateznu kamatu na dospelo a neizmireno potraživanje i ne pokreće postupak izvršenja, kao ni postupak prinudne naplate prema primaocu lizinga, odnosno ne preduzima druge pravne radnje u cilju naplate potraživanja od primaoca lizinga.

 

S poštovanjem,


U Beogradu, dana 23.03.2020.godine             NLB Leasing d.o.o. Beograd – u likvidaciji

Nazaj